Scurt istoric

Despre școala noastră

Şcoala Postliceală Sanitară ,,Carol Davila” Baia Mare este o unitate de învăţământ preuniversitar particular, cu nivel de învăţământ/nivel de calificare: nivel 5 postliceal; forma de învăţământ: cu frecvenţă (zi); durata studiilor: 3 ani, domeniul: ,,sănătate şi asistenţă pedagogică”; calificările profesionale: ,,asistent medical generalist” şi ,,asistent medical de farmacie”, care este organizată şi acreditată de C.N.F.R – Filiala ,,Speranța” Baia Mare ca persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial. Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Baia Mare a fost fondată de Confederaţia Naţională a Femeilor din România – filiala Speranţa, în anul 1994 cu scopul de a oferi oportunităţi de formare profesională a absolvenţilor de liceu din zona judeţului Maramureş și județele învecinate, prin şcoala postliceală – curs de zi, fiind prima unitate particulară  de învăţământ care a oferit posibilitatea formării unor cadre medii în domeniul sănătăţii.

          Şcoala Postliceală Sanitară ,,Carol Davila,, Baia Mare este situată în municipiul Baia Mare, cu sediul amplasat într-o zonă centrală a municipiului Baia Mare, în imediata vecinătate a Spitalului Județean de Urgență ,,Dr. Constantin Opriș,, Baia Mare și oferă servicii educaţionale de calitate în domeniul sănătăţii beneficiarilor direcţi, populaţia şcolară situată în toate cartierele municipiului, cât şi cea din județul Maramureș și județele învecinate (ex. Satu Mare), fiind prima unitate particulară  de învăţământ care a oferit posibilitatea formării unor cadre medii în domeniul sănătăţii.

            Începând cu anul şcolar 2006 şcoala este acreditată în baza Ord M.E.C. nr. 5651/14.11.2006 pentru două specializări, fiind printre primele 3 școli acreditate din țară, toate având aceași dată de emitere a documentului. Şcoala Postliceală Sanitară ,,Carol Davila,, Baia Mare oferă instruire şi pregătire profesională în domeniul învăţământului preuniversitar sanitar pentru asistenţi medicali generalişti (60 locuri) şi asistenţi medicali de farmacie (30 locuri). Şcoala cuprinde un singur nivel de învăţământ / nivel de calificare: Nivel 5 postliceal.  

            Existenţa Şcolilor Postliceale Sanitare este deosebit de importantă având în vedere faptul că ele iniţiază, educă şi formează viitorii asistenţi medicali generalişti şi asistenţi medicali de farmacie, care au un rol esenţial în ceea ce priveşte îngrijirea pacienţilor, prevenirea îmbolnăvirilor, promovarea şi păstrarea sănătăţii. Absolvenţii de liceu se îndreaptă către Şcolile Postliceale Sanitare întrucât nursingul este atât o artă, cât şi o ştiinţă care necesită înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor practicii medicale.

            Asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de farmacie trebuie să menţină tot timpul standarde ridicate de pregătire şi să respecte anumite reguli de conduită profesională. Ei nu trebuie să fie bine pregătiţi numai din punct de vedere practic, ci trebuie să-şi menţină cunoştinţele teoretice şi priceperea la un nivel foarte înalt.

            Şcoala  Postliceală Sanitară “Carol Davila” Baia Mare, cu o vechime de cca. 30 ani în formarea de cadre medicale, și-a dobândit renumele datorită unui corp didactic de elită format din cadre medicale de specialitate (medici specialişti, farmacişti, asistenţi şefi de secţie) și a pregătirii profesionale de înaltă calitate a elevilor școlii, dovedită prin numărul mare de premii obținute la concursurile naționale.

            Avantajele pe care le oferă școala includ și orarul flexibil, cursurile dimineaţă sau după-masă, flexibilitate privind plata taxei de şcolarizare, reduceri la taxa de şcolarizare pentru primii 30 elevi înscrişi la specializarea asistent medical generalist şi pentru primii 20 elevi înscriși la specializarea asistent medical de farmacie. Învățământul teoretic de calitate este susținut de accesul elevilor la o bază materială optimă care include un număr mare de materiale didactice, calculatoare, internet, o bibliotecă cu cărți de specialitate și manuale. Activitățile de învățământ clinic (pregătire practică) sunt organizate atât în unitățile sanitare cât și în școală (în sala de demonstrație) cu maximul de exigență privind calitatea pregătirii profesionale a elevilor. Predarea-învățarea-evaluarea este realizata de către personal didactic cu o temeinică pregătire profesională, cu o vastă experiență câștigată în activitatea teoretică și practică desfășurată în spitale, cabinete medicale și școală.

MISIUNEA Școlii Postliceale Sanitare “Carol Davila” Baia Mare

MISIUNEA noastra este aceea de a promova un învăţământ deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul la educaţie tuturor, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal, profesional şi integrarea în comunitate. Totodată, școala postliceală are misiunmea de a dezvolta interesul pentru educaţie şi emancipare permanentă printr-un învăţământ axat nu numai pe nevoile limitate ale unei profesiuni, ci şi pe disponibilitatea continuă, pentru cunoaştere şi acţiune.

Școala noastră își propune ca misiune realizarea următoarelor obiective care decurg din realitatea și contextul socioeconomic atât al regiunii în care funcționează unitatea, cât și al României, ca țară membră a Uniunii Europene:

  • să pună la dispoziţia elevilor oportunităţi de educaţie şi instruire pentru domenii de mare interes atât pe piața muncii din regiune cât și în afara granițelor țării. Prin acţiuni de mare responsabilitate şi de calitate, vom urmări ca absolvenţii să se integreze profesional şi să realizeze activităţi performante, compatibile cu cele din Uniunea Europeană;
  • să ne axăm pe formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi motivaţiilor necesare învăţării pe parcursul întregii vieți, asigurând astfel adaptarea la condiţiile restructurării economice, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, a spiritului antreprenorial;
  • să avem în vedere armonizarea relaţiilor grupurilor de interese: profesori, elevi, părinţi, agenţi economici, comunitate locală, astfel ca eforturile conjugate prin derularea activităților prevăzute în parteneriatele care vor fi încheiate cu unitatea noastră să facă din absolvenții noștri cetăţeni responsabili, cu o pregătire profesională la standarde europene.

Prin activităţile pe care le desfăşoară, unitatea adaptează misiunea generală a Inspectoratului Școlar Maramureș şi a școlii la condiţiile concrete ce decurg din particularităţile colectivelor de elevi. Educaţia este menirea de a deschide porţile viitorului oricărei comunităţi, iar şcoala reprezintă principalul factor prin care aceasta se realizează pentru a putea atinge scopul propus, şcoala trebuind să fie cu un pas înainte în formarea deprinderilor capabile să realizeze progresul în sensul dorit.

VIZIUNEA Școlii Postliceale Sanitare “Carol Davila” Baia Mare

Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila” Baia Mare – şcoală care asigură pregătirea profesională și dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor pentru a se putea integra cu succes pe piaţa muncii.

În cadrul Școalii Postliceale Sanitare “Carol Davila” Baia Mare se urmarește pregătirea tinerilor pentru viitor, prin educație de calitate și adaptarea la nevoile comunității și la cerințele individuale și de grup în contextul erei digitale, stabilirea de relații de parteneriat cu comunitatea locală și cu școli din țără și din Uniunea Europeană.

Școala noastră va fi recunoscută pe plan local şi nu numai, pentru:

  • înaltă calitate şi un profesionalism deosebit al activităţii instructiv – educative desfăşurate;
  • climat intelectual oferit ca suport pentru elevi şi cadre didactice;
  • dezvoltarea de relaţii mutuale cu diverse ramuri ale economiei şi agenţi economici;
  • unitatea își propune crearea acelor condiții care să asigure o buna formare a elevilor în domeniile alese, domenii care permit oriunde și oricând dezvoltarea unei cariere de succes.

VALORI PROMOVATE

Profesionalismul – a fi bun în domeniul său de activitate.

Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.

Cooperarea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.

Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.

Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.

Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

            Într-o societate democratică ce posedă o economie de piaţă în dezvoltare, sistemul educaţional îşi propune idealul formării unei personalităţi libere, creatoare, întreprinzătoare. Educarea unui om nu se rezumă doar la transmiterea de informaţii, ci presupune și formarea de convingeri, concepţii corespunzătoare cerinţelor societăţii în care trăieşte şi va urma să muncească. Procesul instructiv – educativ este prin excelenţă unul de comunicare, de realizare a unui dialog real, sincer, deschis, fără nici un fel de inhibiţii, de reţineri sau blocaje nejustificate.

 

 

 

scurt video de prezentare

Școala Postliceală Sanitară ,,Carol Davila” Baia Mare

Evenimente

Alături de profesorii și elevii noștri participăm la diverse evenimente